При поръчки от категория храна, лакомства, играчки, хранителни добавки на стойност над 100лв поемаме 50% от доставната цена!

Чл. 45. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на приемане на стоката от Продавача чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на електронен магазина на Продавача в платформата papagali.net на адрес ……………..и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на …………………….. и в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) 14 (четиринадесет) дневния срок за отказ от сключения договор започва да тече :

2.1 От датата на получаването на купената стока от Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или: а) когато Потребителя е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока; б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме последната партида или част; в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме първата стока.

(3) Потребителят ще поеме всички преки разходи по връщането на продукти, в това число и разходите за доставка за стоките закупени от papagali.net , в случай че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в 14 – дневния (четиринадесетдневния) срок за отказ, предоставен му от papagali.net 

(4) Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

 (5) Когато Продавачът в платформата papagali.netне e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Продавача чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на електронен магазина на Продавача в платформата papagali.netв Приложение № 1 в края на тези общи условия.

(6) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Продавачът възстановява платената сума като използва същия начин на плащане, който е използвал Потребителят, освен ако Потребителят изрично се е съгласил на друг начин за възстановяване, който не е свързан с никакви разходи от негова страна. В случай че плащането не може да бъде върнато по същия начин на плащане, използван от Потребителя, поради факта, че Продавачът не обслужва вече този метод на плащане, Продавачът ще възстанови сумата, използвайки възможно най-близък начин до този , който е използвал Потребителят преди това. Ако Продавачът не е предложил сам да вземе Продукта от Потребителя, може да задържи от сумата, получена от Потребителя, до момента, в който получи обратно Продукта или до получаване на доказателство за неговото изпращане от Потребителя, в зависимост от това кое събитие ще настъпи по-рано. Ако плащането трябва да бъде възстановено по банковата сметка на Потребителя, Продавачът ще върне плащането по банковата сметка, посочена от Потребителя (напр. във формуляра за отказ от договора), а ако Потребителят не посочи банковата сметка, по която плащането трябва да бъде възстановено, Продавачът ще върне плащането на банковата сметка, с помощта на която Потребителят е извършил плащането във връзка с Договора за покупко-продажба, от който се оттегля.

При упражняване правото на отказ от сключен договор от страна на Потребителя Продавачът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителя изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Продавача на електронен магазина.

 (7) Потребителят се задължава да съхранява получените от Продавача в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(8) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Продавача като отправи писмено изявление до Продавача чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен в платформата papagali.netв Приложение № 1 в края на тези общи условия.

(9) Когато Продавачът в платформата papagali.netне е предложил да прибере стоките си чрез лично връщане от страна на Потребителя в търговски обект на Продавача, посочен в секция контакти, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Продавачът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите, които върнат стоката в оригиналната й опаковка, в запазен търговски вид, заедно с всички аксесоари, документи, етикетии оригиналната касова бележка/ фактура за покупката.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 46. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.
 6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
 7. при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ.
 8. при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Търговеца

 

Чл. 47. (1) Рекламации на закупени чрез електронния магазин стоки следва да бъдат направени в съответствие със Закона за защита на потребителите или в съответствие с условията и сроковете на предоставената търговска гаранция.

(2) Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

 • производствени дефекти на стоката;
 • констатирани липси на части от стоката;
 • изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
 • несъответствие с обявения размер и/или цвят- стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;
 • повреда на стоката при транспортирането.

(3) Рекламацията може да се предяви пред papagali.net на посочения имейл адрес в секция контакти до две седмици от доставката на стоката от установяване на несъответствието с договореното, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката до 7 календарни дни от датата на предявената рекламация.

(4) При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

(5). Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

 • Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана,).
 • Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
 • Запазена оригинална опаковка и етикет
 • Приложени оригинални документи за закупуване - касова бележка/фактура

(6) Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адреса уговорен със служител на papagali.net. Ако не е уговорено друго, стоката се връща до адреса на обекта, от който е изпратена.

(7) При замяна на стоки, транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма или лично в търговски обект на Продавача посочен в секция контакти.

(8) В случай, че в населеното място на Потребителя няма офис на избраната от доствчика куриерска фирма, то той трябва да се свърже с Продавача на телефон за контакти в електронния магазин за уточняване на подробностите по връщането на стоката.